ลงทะเบียนตาม
โครงการอบรม /สัมมนา
   โครงการที่เปิดอบรม ( คลิกเลือกรายการที่ต้องการ ) ..... 
IA26 - โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP
IA25 - โครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เรื่อง “ความเสี่ยงเมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนตามกระแสโลก”